PRODUCTEN
AANBIEDINGEN
DNN9230DAB

DNN9230DAB

€ 1.459,00*
NIEUWSBRIEF
Aanmelden

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MEDIASHOPPER.NU

Artikel 1
  Geldigheid van deze voorwaarden.
1โ€‘1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Mediashopper.nu, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen "Mediashopper.nu", aangegaan.
1-2  Bijzondere van "Mediashoper.nu" zijn algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2  Algemene voorwaarden van kontraktpartijen en/of derden.
2โ€‘1  "Mediashopper.nu" aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van kontraktpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2โ€‘2  Eventuele toepasselijkheid van voorgenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van "Mediashopper.nu" onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van kontraktpartijen en/of derden.
2โ€‘3  Algemene voorwaarden worden slechts door "Mediashopper.nu" aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3  Aanbiedingen.
3โ€‘1  Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van "Mediashopper.nu", exclusief omzetbelas­ting en exclusief emballage.
3โ€‘2  Gegevens in drukwerken verstrekt door "Mediashopper.nu" zijn aan wijziging onderhevig zonder vooraf­gaand bericht, zij binden "Mediashopper.nu" niet.

Artikel 4  Overeenkomst.
4โ€‘1  De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor "Mediashopper.nu" door zijn bevestiging.
4โ€‘2  Elke met "Mediashopper.nu" aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
4โ€‘3  Gegevens betreffende het aangeboden zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door "Mediashopper.nu" bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven.

Artikel 5 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van "Mediashopper.nu" binden de laatste niet, voorzover ze door "Mediashopper.nu" niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6  Prijzen.
6โ€‘1  Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen, af bedrijf "Mediashopper.nu".
6โ€‘2  Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden "Mediashopper.nu" niet.
6โ€‘3  Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogin­gen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstan­digheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
6โ€‘4  Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7  Gedeeltelijke levering.
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatsheb­ben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

Artikel 8  Emballage.
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodza­kelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van "Mediashopper.nu".

Artikel 9  Aanbetaling.
"Mediashopper.nu" is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van "Mediashopper.nu" de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtge­ver het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10  Leveringstermijnen.
10โ€‘1  De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever “Mediashopper.nu” schriftelijk in gebreke te stellen..
10โ€‘2  De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor "Mediashopper.nu" zijn de goederen te leveren.
10โ€‘3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdracht­gever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschik­king opgeslagen.
"Mediashopper.nu" kan in dergelijke gevallen opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen conform het in zijn bedrijf geldende tarief.

Artikel 11  Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door "Mediashopper.nu" aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 12  Meerโ€‘ en minderwerk.
12โ€‘1  Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
12โ€‘2  Meerโ€‘ en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
12โ€‘3  Door "Mediashopper.nu" te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
12โ€‘4  De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 B.W. bepaal­de wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13  Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt "Mediashopper.nu" om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door "Mediashopper.nu" gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 14  Wijziging van de opdracht.
14โ€‘1  Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
14โ€‘2  Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan "Mediashopper.nu" ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoer­leg­ging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
14โ€‘3  Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door "Mediashopper.nu" buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 15  Annuleren.
15โ€‘1     Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door “Mediashopper.nu” reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet beโ€‘ of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens “Mediashopper.nu” gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan “Mediashopper.nu” als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht “Mediashopper.nu” te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
15โ€‘2  Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt "Mediashopper.nu" zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16  Reclame.
16โ€‘1  Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, "Mediashopper.nu" terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering "Mediashopper.nu" wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
16โ€‘2  "Mediashopper.nu" dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstem­ming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden onderte­kend.
16โ€‘3  Indien de reclame naar het oordeel van "Mediashopper.nu" c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 17  Garantie.
Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieksโ€‘ resp. importeursโ€‘ of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 18  Retentierecht.
Wanneer "Mediashopper.nu" goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. “Mediashopper.nu” heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 19  Aansprakelijkheid.
19โ€‘1  "Mediashopper.nu" is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

  1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
  2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
  3. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
  4. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
  5. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
  6. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
19โ€‘2  "Mediashopper.nu" is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdracht­gever en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van "Mediashopper.nu" of van hen, die door "Mediashopper.nu" te werk zijn gesteld.
19โ€‘3  "Mediashopper.nu" zal niet gehouden zijn geleden bedrijfsโ€‘ en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 20  Overmacht.
20-1  Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemme­ring door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakin­gen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materia­len, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar "Mediashopper.nu" of de opdracht­gever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van "Mediashopper.nu", exโ€‘ en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van "Mediashopper.nu", dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheids­maat­regelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor "Mediashopper.nu" overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
20-2  "Mediashopper.nu" is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandig­heden hebben opgehou­den te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 21  Eigendomsvoorbehoud.
21โ€‘1  Zolang "Mediashopper.nu" geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van "Mediashoper.nu".
21โ€‘2  "Mediashopper.nu" heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
21โ€‘3  Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 22  Wanprestatie en ontbinding.
22โ€‘1  Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
22โ€‘2  Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal "Mediashopper.nu" ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlij­ke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
22โ€‘3  De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft "Mediashopper.nu" eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die "Mediashopper.nu" op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 23  Betaling.
23โ€‘1  Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
23โ€‘2  "Mediashopper.nu" is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
23โ€‘3  "Mediashopper.nu" is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
23โ€‘4  De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat "Mediashopper.nu" zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 24  Toepasselijk recht.
Op alle door "Mediashopper.nu" gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederland­se recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 25  Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigings­plaats van "Mediashopper.nu", indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlij­ke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
 
Getekend te Amsterdam 16-12-2013

 
BEDRIJFSGEGEVENS
MediaShopper
TT Vasumweg 112
1033 SH Amsterdam
 
 
CONTACTGEGEVENS
T: 020 - 6802799
F: 020 - 6880625
E: info@mediashopper.nu

 
 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies